Benvinguts al lloc web d’Acord per Maçanet, partit polític d’àmbit local de Maçanet de la Selva. El nostre únic objectiu és treballar pel poble i pel seu progrés. 
AM va ser creat l’any 2002 per un grup de veïns amb la ferma voluntat de millorar el poble. Després de tots aquests anys, continuem treballant amb il·lusió. 
En aquesta pàgina web trobareu tota la informació referent al nostre partit polític, el grup municipal i els mitjans de comunicació dels que disposem.

A partir dels resultats de les eleccions locals del passat 24 de Maig de 2015, Acord per Maçanet va formar govern de coalició amb CiU i PP per a tota la legislatura.

Si voleu contactar amb nosaltres: axmassanet@gmail.com 27maig 2019

Acord per Maçanet vol agrair abans que res  el suport de tots els que li han mantingut la confiança en aquestes darreres eleccions dient-los també que continuarem a l´ajuntament defensant l’interès general i la identitat del poble.

Un cop finalitzat el recompte electoral hem de dir que esperàvem un millor resultat d´acord amb l´esforç i la implicació del grup en el govern del municipi durant  els últims anys.

La gran quantitat de llistes electorals presentades , la polarització de la societat a l´entorn de la qüestió catalana i la coincidència de les eleccions europees ha determinat que part del vot s´hagi efectuat deixant de banda la realitat municipal.  No volem deixar de fer la nostre propia auto-crítica en les propers dies respecte a determinats aspectes de gestió i comunicació  que per descomptat tampoc volem obviar.

Així doncs, felicitem a la resta de grups   i mantenim el nostre ferm compromís  en la governabilitat del poble.

 

15maig 2019

Els 15 municipis que ens representen son: #Blanes, #Lloret, #TossaDeMar, #Vidreres, #Sils, #Riudarenes, #MaçanetDeLaSelva, #Massanes, #SantaColomaDeFarnes, #Vilobí, #Arbucies, #SantHilariSacalm, #Viladrau, #Anglès, #RiellsViabrea

Els #IndependentsDeLaSelva conformem una coalició d’agrupacions municipals amb presència a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal de la Selva. Ens basem en una aposta clara en la política de proximitat com a base de servei a la ciutadania, i des d’on poder afrontar millor les necessitats reals de la societat. #IDSelvaMunicipals2019

https://www.diaridegirona.cat/eleccions/municipals/2019/05/15/independents-selva-volen-creixer-al/980410.html

28febr. 2019
EL PUNT AVUI
EDUCACIÓ MAÇANET DE LA SELVA – 28 febrer 2019 2.00 h
  • Una imatge de la inauguració de l’escola nova de Maçanet de la Selva, el 16 de desembre del 2011 LLUÍS SERRAT.

L’escola nova de Maçanet de la Selva es dirà a curt ter­mini Les Arrels, segons l’acord del ple extra­or­di­nari de dilluns. El canvi es podria fer efec­tiu abans que s’acabi el curs, el 30 de juny. El cen­tre, inau­gu­rat el 16 de desem­bre de 2011, es diu Escola Nova i és al barri de Bella­vista.

 La volun­tat de can­viar el nom del cen­tre viu un segon capítol perquè el pri­mer no va reei­xir. Tot i un acord de la comu­ni­tat edu­ca­tiva perquè l’escola fos Les Arrels, l’equip de govern, coman­dat per Antoni Guinó, no va con­tri­buir a fer-lo efec­tiu.
 Ara l’equip de govern ha vol­gut aten­dre “la volun­tat de l’escola”, afirma la regi­dora d’Ense­nya­ment, Natàlia Figue­ras (CiU). Guinó forma part de l’equip de govern, però hi té poc pes específic. El 4 de febrer, el con­sell esco­lar va pro­po­sar per una­ni­mi­tat el canvi de nom d’un dels cen­tres públics de primària del poble –l’altre és l’escola Sant Jordi.
 La pro­posta de Les Arrels va rebre el suport majo­ri­tari dels dotze regi­dors pre­sents a la sessió –el repu­blicà David Lop, que va ple­gar, no té relleu–. El text deixa sense efecte els acords de govern del 31 de gener i el 5 de juny de 2012 –s’hi havia pro­po­sat que el cen­tre es digués col·legi Puig­marí–. El bateig va rebre nou vots –tres d’ERC, dos d’Acord per Maçanet, dos de CiU, un del PSC i un de l’edil no ads­crita María Men­gi­bar. Tres edils de CiU s’hi van opo­sar.
26febr. 2019

 

Els aparells s’instal·laran als contenidors de les urbanitzacions de Mas Altaba i Montbarbat

Roser Albertí 23.02.2019 | 23:35

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ja ha posat fil a l’agulla per solucionar els abocaments incontrolats de residus als contenidors de les urbanitzacions de Mas Altaba i Montbarbat. Per això, i de moment, s’han blindat els contenidors instal·lats a les entrades d’aquests sectors amb tanques. El consistori, però, vol anar més enllà i estrenar un sistema pioner amb el qual esperen acabar del tot amb aquesta problemàtica llargament denunciada pels veïns: la utilització de càmeres lectores de matrícules per regular l’accés al recinte.

Inicialment, la idea de la guàrdia municipal era instal·lar-hi un semàfor que es posés verd quan el vehicle tingués permís per entrar-hi i vermell en cas contrari. Si finalment, el vehicle hi entrés sense permís i amb el semàfor en vermell, se l’hauria sancionat amb una multa econòmica i amb tres punts del carnet de conduir. «Tenim por que, en tractar-se de zones remotes, el sistema pugui caure sovint», aclareix el cap de la Guàrdia Municipal, Jordi Nogueras, qui afegeix que tot i no descartar del tot aquesta opció, de moment optaran per col·locar un senyal informatiu i càmeres lectores de matrícules. Segons Nogueras, aquests aparells estaran vinculats a una pàgina web on els veïns es podran donar d’alta a la deixalleria i demanar permís municipal per abocar residus en aquestes urbanitzacions. «Encara estem mirant la seva viabilitat per generar el mínim de molèsties a l’usuari», valora el cap de la guàrdia de Maçanet.

El sistema de funcionament serà el mateix que el plantejat amb el semàfor. El lector de matrícules s’encarregarà d’avisar els agents si el vehicle té o no permís per accedir. En cas de no tenir-ne, la guàrdia municipal vigilarà si entra igualment, el que suposarà una primera multa. «Dins hi haurà una altra càmera i si veiem que es fan abocaments fora de normativa» se li imposarà una altra sanció» puntualitza Nogueras, qui afegeix que la idea d’utilitzar aquests aparells té com a objectiu «treure el màxim rendiment a aquesta tecnologia».

L’abocament incontrolat de residus en aquests contenidors de les urbanitzacions va ser denunciat pels veïns de Mas Altaba l’abril passat. Entre altres queixes, l’associació veïnal va explicar a Diari de Girona que hi trobaven rodes de camions i tractors, runa i restes d’obres, pintura, uralita, o bidons plens d’oli usat, dia rere dia. En aquell moment l’alcalde, Josep Maria Ciurana, (AM) va avançar que hi havia un projecte en marxa per protegir aquest espai i que estava previst tancar els contenidors de grans dimensions als quals només hi podrien accedir els veïns mitjançant una targeta. «Aquestes targetes ja s’estan fent», avança el batlle, el qual critica que el 2018, l’abocament incontrolat de residus en aquests contenidors, a l’Ajuntament de Maçanet li va costar 50.000 euros més dels previstos en recollida d’escombraries.

 http://www.diaridegirona.cat/selva/2019/02/24/macanet-tindra-lectors-matricules-controlar/964617.html

15febr. 2019
Diari El Punt

El batlle repetirà com a cap de llista tot i les convulsions del mandat

 Diu que han complert la majoria del programa

  • Ciurana liderarà Acord per Maçanet, A la imatge, el dia de la presa de possessió de batlle, el 8 de maig de 2017. JOAN SABATER.

L’assem­blea d’Acord per Maçanet (AM) –diven­dres pas­sat– ha rati­fi­cat la con­fiança en l’últim cap de llista de la for­mació, Josep Maria Ciu­rana, que repe­tirà el 26 de maig com a alcal­da­ble. Ciu­rana (Maçanet, 1963) és mecànic i, des del maig del 2017, l’alcalde fruit del pacte de fa qua­tre anys amb CiU. “Hem com­plert el 85% del pro­grama elec­to­ral.”

 Ciu­rana se sent amb for­ces per con­ti­nuar, tot i les des­a­vi­nen­ces amb el soci de govern (CiU) i les con­vul­si­ons del man­dat. Afirma que han començat a resol­dre la gestió de l’aigua a Resi­den­cial Park, cre­a­ran el cos de la poli­cia i han “pogut orga­nit­zar el cos tècnic” de l’Ajun­ta­ment.
 Pel bat­lle, l’apro­vació de la relació dels llocs de tre­ball per­metrà orde­nar el con­sis­tori. “No volem col·locar ningú.” En canvi, l’exbat­lle Guinó, soci de Ciu­rana, havia asse­gu­rat que AM i els seus col·labo­ra­dors direc­tes –dos regi­dors de CiU i l’exe­dil del PP– “volen incloure [en la relació] per­so­nes que no han estat con­trac­ta­des”.
 L’Ajun­ta­ment acaba d’incor­po­rar una nova secretària –una fun­cionària habi­li­tada esta­tal– i ha que­dat sense inter­ven­tor, que ha ple­gat al cap de dos mesos d’haver gua­nyat un con­curs. Ciu­rana, regi­dor des del 2003, afirma que hi posa­ran remei.

Dos alcal­des

En una nota de premsa, AM-IdSelva afirma que serà el cinquè cop que es pre­senta a les muni­ci­pals. Des del 2003, pri­mer vin­cu­lats a ERC, ha obtin­gut 12 regi­dors i dues alcal­dies –Antoni Trinc­he­ria va ser l’ante­rior bat­lle de la for­mació.

13febr. 2019

MAÇANET DE LA SELVA – 13 febrer 2019 2.00 h

La gestió de l’aigua agreuja les desavinences a Maçanet

 L’alcalde diu que els tràmits per expropiar la xarxa no s’aturen i discrepa de l’exbatlle Guinó

 Per Ciurana, quedar-se els béns per tenir la titularitat del servei és independent de qui l’acaba prestant

 La gestió de l’aigua a Maçanet de la Selva ha agreu­jat les des­a­vi­nen­ces en l’equip de govern, for­mat per CiU, Acord per Maçanet (AM) i una edil no ads­crita. L’alcalde, Josep Maria Ciu­rana (AM), diu que l’Ajun­ta­ment ha con­ti­nuat els tràmits per expro­piar la xarxa, ini­ci­ats el 29 de desem­bre del 2017, perquè “per llei l’aigua ha de ser muni­ci­pal”. Això no treu –hi afe­geix– que la gestió “la pugui dur una altra empresa, i dife­rent de l’actual [Rec Madral]”.

Ciu­rana rebat els argu­ments del pri­mer tinent d’alcalde i exbat­lle, Antoni Guinó, l’alcal­da­ble de CiU el 2015. Guinó havia dit que no veia assu­mi­ble que l’Ajun­ta­ment assumís la xarxa “perquè hi ha 49 quilòmetres de car­rers [a Resi­den­cial Park]”. Per l’alcalde, “l’expro­pi­ació no exclou la nego­ci­ació amb la pro­mo­tora de la urba­nit­zació [Maçanet Resi­den­cial Park SL]”, que con­si­dera que hau­ria de cedir la xarxa “a cost zero” a l’Ajun­ta­ment.

El cap de llista d’AM del 2015 i alcalde des de fa gai­rebé dos anys recorda que un ple de l’Ajun­ta­ment del 1997 –amb Guinó d’alcalde– va accep­tar recep­ci­o­nar Resi­den­cial Park sense “la xarxa de dis­tri­bució i dipòsits de sub­mi­nis­tra­ment de l’aigua”. Ciu­rana lamenta aque­lla decisió.

“L’inici de la fi”

L’alcalde con­si­dera que el canvi de rumb en la reso­lució del con­flicte de l’aigua ha arri­bat els dos últims anys: “És l’inici de la fi del pro­blema.” Ciu­rana nega que la falta de con­tinuïtat en el per­so­nal de l’Ajun­ta­ment –jubi­lació i can­vis de secre­ta­ris– hagi afec­tat la valo­ració de la xarxa i els béns a expro­piar. “És una feina fei­xuga i que no s’ha dei­xat de fer mai”, sosté. Molt sovint, sobre­tot a l’estiu, veïns de la urba­nit­zació s’han quei­xat de la mala qua­li­tat de l’aigua.

LA DATA

25.06.97

Va ser el dia que el ple de Maçanet va recepcionar la urbanització de Residencial Park sense la xarxa d’aigua.

“Em considero un home de paraula”

Ciurana és alcalde amb dos regidors de 13, cosa que “no és fàcil”. Afirma que és “un home de paraula” en relació amb el pacte firmat fa quatre anys amb Antoni Guinó. El batlle no pensa fer fora algun dels socis de govern, tot i que Guinó ha admès que va treballar en una moció de censura per desbancar Ciurana (i fer alcalde el socialista Adrià Ortiz). Afirma que ell no provocarà cap crisi i que, d’alguna manera, els problemes els té el seu soci i exalcalde. Guinó liderarà una llista independent el 26 de maig.