Diari El Punt

El batlle repetirà com a cap de llista tot i les convulsions del mandat

 Diu que han complert la majoria del programa

  • Ciurana liderarà Acord per Maçanet, A la imatge, el dia de la presa de possessió de batlle, el 8 de maig de 2017. JOAN SABATER.

L’assem­blea d’Acord per Maçanet (AM) –diven­dres pas­sat– ha rati­fi­cat la con­fiança en l’últim cap de llista de la for­mació, Josep Maria Ciu­rana, que repe­tirà el 26 de maig com a alcal­da­ble. Ciu­rana (Maçanet, 1963) és mecànic i, des del maig del 2017, l’alcalde fruit del pacte de fa qua­tre anys amb CiU. “Hem com­plert el 85% del pro­grama elec­to­ral.”

 Ciu­rana se sent amb for­ces per con­ti­nuar, tot i les des­a­vi­nen­ces amb el soci de govern (CiU) i les con­vul­si­ons del man­dat. Afirma que han començat a resol­dre la gestió de l’aigua a Resi­den­cial Park, cre­a­ran el cos de la poli­cia i han “pogut orga­nit­zar el cos tècnic” de l’Ajun­ta­ment.
 Pel bat­lle, l’apro­vació de la relació dels llocs de tre­ball per­metrà orde­nar el con­sis­tori. “No volem col·locar ningú.” En canvi, l’exbat­lle Guinó, soci de Ciu­rana, havia asse­gu­rat que AM i els seus col·labo­ra­dors direc­tes –dos regi­dors de CiU i l’exe­dil del PP– “volen incloure [en la relació] per­so­nes que no han estat con­trac­ta­des”.
 L’Ajun­ta­ment acaba d’incor­po­rar una nova secretària –una fun­cionària habi­li­tada esta­tal– i ha que­dat sense inter­ven­tor, que ha ple­gat al cap de dos mesos d’haver gua­nyat un con­curs. Ciu­rana, regi­dor des del 2003, afirma que hi posa­ran remei.

Dos alcal­des

En una nota de premsa, AM-IdSelva afirma que serà el cinquè cop que es pre­senta a les muni­ci­pals. Des del 2003, pri­mer vin­cu­lats a ERC, ha obtin­gut 12 regi­dors i dues alcal­dies –Antoni Trinc­he­ria va ser l’ante­rior bat­lle de la for­mació.