POLÍTICA

Guinó admet que va voler fer fora Ciurana de l’alcaldia

 L’exbatlle havia treballat per fer una moció de censura

 És contrari a quedar-se la xarxa de Residencial Park

  • Una imatge del ple extraordinari de Maçanet de la Selva del 24 de desembre del 2018 QUIM PUIG.

L’exal­calde de Maçanet de la Selva Antoni Guinó admet que en les últi­mes set­ma­nes ha bus­cat “alter­na­ti­ves” a l’alcalde, Josep Maria Ciu­rana (Acord per Maçanet-Inde­pen­dents de la Selva). “Ho he pro­vat tot.” Guinó va voler fer fora el seu soci de govern mit­jançant una moció de cen­sura. Guinó havia cedit l’alcal­dia a Ciu­rana el maig del 2017, fruit del pacte de govern del 2015.

El pri­mer tinent d’alcalde recorda que la gestió d’AM –tant en aquest man­dat com en un tri­par­tit ante­rior– ha estat nega­tiva per a Maçanet. No veu gens clara, entre altres coses, la volun­tat de l’equip de govern d’apro­var una relació de llocs de tre­ball “amb la fina­li­tat d’incloure per­so­nes que no han estat con­trac­ta­des”.

Amb experiència a l’Ajun­ta­ment des del 1987 –ha estat alcalde durant vint anys–, Guinó no és par­ti­dari que l’Ajun­ta­ment es quedi la xarxa d’aigua de Resi­den­cial Park. “Podria dur a la fallida de l’Ajun­ta­ment. Això no es pot assu­mir. És millor que hi hagi un explo­ta­dor per a un període llarg, 30 o 40 anys.”

Guinó ha jus­ti­fi­cat la nega­tiva de tres regi­dors de CiU a incor­po­rar tres emple­ats a l’Ajun­ta­ment, una pro­posta de l’àrea d’inter­venció de l’any pas­sat. “Allò sig­ni­fi­cava 200.000 euros de més”. En aque­lla pro­posta hi esta­ven d’acord, però, dos altres regi­dors de CiU.

L’exse­cretària

L’exbat­lle ha lamen­tat que l’Ajun­ta­ment pres­cindís el mes pas­sat de l’ante­rior secretària al cap de dos mesos d’haver cobert la plaça vacant. El con­sis­tori va incor­po­rar el 26 de novem­bre del 2018 la secretària després d’haver superat un con­curs d’opo­sició. L’emple­ada va ocu­par la plaça de secretària a jor­nada com­pleta de manera interina perquè la seva plaça només la pot ocu­par una secretària habi­li­tada esta­tal. Dues set­ma­nes després d’incor­po­rar-se, el con­sis­tori va rebre –el 14 de desem­bre– la pro­posta d’una fun­cionària habi­li­tada esta­tal per ocu­par el seu lloc. El con­sis­tori va deci­dir fer el canvi amb un decret de Ciu­rana, el 15 de gener.

LA FRASE

S’intentarà aprovar la relació de llocs de grups de treball per incloure-hi persones que no han estat contractades

Antoni Guinó
PRIMER TINENT D’ALCALDE