MAÇANET DE LA SELVA – 13 febrer 2019 2.00 h

La gestió de l’aigua agreuja les desavinences a Maçanet

 L’alcalde diu que els tràmits per expropiar la xarxa no s’aturen i discrepa de l’exbatlle Guinó

 Per Ciurana, quedar-se els béns per tenir la titularitat del servei és independent de qui l’acaba prestant

 La gestió de l’aigua a Maçanet de la Selva ha agreu­jat les des­a­vi­nen­ces en l’equip de govern, for­mat per CiU, Acord per Maçanet (AM) i una edil no ads­crita. L’alcalde, Josep Maria Ciu­rana (AM), diu que l’Ajun­ta­ment ha con­ti­nuat els tràmits per expro­piar la xarxa, ini­ci­ats el 29 de desem­bre del 2017, perquè “per llei l’aigua ha de ser muni­ci­pal”. Això no treu –hi afe­geix– que la gestió “la pugui dur una altra empresa, i dife­rent de l’actual [Rec Madral]”.

Ciu­rana rebat els argu­ments del pri­mer tinent d’alcalde i exbat­lle, Antoni Guinó, l’alcal­da­ble de CiU el 2015. Guinó havia dit que no veia assu­mi­ble que l’Ajun­ta­ment assumís la xarxa “perquè hi ha 49 quilòmetres de car­rers [a Resi­den­cial Park]”. Per l’alcalde, “l’expro­pi­ació no exclou la nego­ci­ació amb la pro­mo­tora de la urba­nit­zació [Maçanet Resi­den­cial Park SL]”, que con­si­dera que hau­ria de cedir la xarxa “a cost zero” a l’Ajun­ta­ment.

El cap de llista d’AM del 2015 i alcalde des de fa gai­rebé dos anys recorda que un ple de l’Ajun­ta­ment del 1997 –amb Guinó d’alcalde– va accep­tar recep­ci­o­nar Resi­den­cial Park sense “la xarxa de dis­tri­bució i dipòsits de sub­mi­nis­tra­ment de l’aigua”. Ciu­rana lamenta aque­lla decisió.

“L’inici de la fi”

L’alcalde con­si­dera que el canvi de rumb en la reso­lució del con­flicte de l’aigua ha arri­bat els dos últims anys: “És l’inici de la fi del pro­blema.” Ciu­rana nega que la falta de con­tinuïtat en el per­so­nal de l’Ajun­ta­ment –jubi­lació i can­vis de secre­ta­ris– hagi afec­tat la valo­ració de la xarxa i els béns a expro­piar. “És una feina fei­xuga i que no s’ha dei­xat de fer mai”, sosté. Molt sovint, sobre­tot a l’estiu, veïns de la urba­nit­zació s’han quei­xat de la mala qua­li­tat de l’aigua.

LA DATA

25.06.97

Va ser el dia que el ple de Maçanet va recepcionar la urbanització de Residencial Park sense la xarxa d’aigua.

“Em considero un home de paraula”

Ciurana és alcalde amb dos regidors de 13, cosa que “no és fàcil”. Afirma que és “un home de paraula” en relació amb el pacte firmat fa quatre anys amb Antoni Guinó. El batlle no pensa fer fora algun dels socis de govern, tot i que Guinó ha admès que va treballar en una moció de censura per desbancar Ciurana (i fer alcalde el socialista Adrià Ortiz). Afirma que ell no provocarà cap crisi i que, d’alguna manera, els problemes els té el seu soci i exalcalde. Guinó liderarà una llista independent el 26 de maig.