EL PUNT AVUI
EDUCACIÓ MAÇANET DE LA SELVA – 28 febrer 2019 2.00 h
  • Una imatge de la inauguració de l’escola nova de Maçanet de la Selva, el 16 de desembre del 2011 LLUÍS SERRAT.

L’escola nova de Maçanet de la Selva es dirà a curt ter­mini Les Arrels, segons l’acord del ple extra­or­di­nari de dilluns. El canvi es podria fer efec­tiu abans que s’acabi el curs, el 30 de juny. El cen­tre, inau­gu­rat el 16 de desem­bre de 2011, es diu Escola Nova i és al barri de Bella­vista.

 La volun­tat de can­viar el nom del cen­tre viu un segon capítol perquè el pri­mer no va reei­xir. Tot i un acord de la comu­ni­tat edu­ca­tiva perquè l’escola fos Les Arrels, l’equip de govern, coman­dat per Antoni Guinó, no va con­tri­buir a fer-lo efec­tiu.
 Ara l’equip de govern ha vol­gut aten­dre “la volun­tat de l’escola”, afirma la regi­dora d’Ense­nya­ment, Natàlia Figue­ras (CiU). Guinó forma part de l’equip de govern, però hi té poc pes específic. El 4 de febrer, el con­sell esco­lar va pro­po­sar per una­ni­mi­tat el canvi de nom d’un dels cen­tres públics de primària del poble –l’altre és l’escola Sant Jordi.
 La pro­posta de Les Arrels va rebre el suport majo­ri­tari dels dotze regi­dors pre­sents a la sessió –el repu­blicà David Lop, que va ple­gar, no té relleu–. El text deixa sense efecte els acords de govern del 31 de gener i el 5 de juny de 2012 –s’hi havia pro­po­sat que el cen­tre es digués col·legi Puig­marí–. El bateig va rebre nou vots –tres d’ERC, dos d’Acord per Maçanet, dos de CiU, un del PSC i un de l’edil no ads­crita María Men­gi­bar. Tres edils de CiU s’hi van opo­sar.