12febr. 2019
POLÍTICA

Guinó admet que va voler fer fora Ciurana de l’alcaldia

 L’exbatlle havia treballat per fer una moció de censura

 És contrari a quedar-se la xarxa de Residencial Park

  • Una imatge del ple extraordinari de Maçanet de la Selva del 24 de desembre del 2018 QUIM PUIG.

L’exal­calde de Maçanet de la Selva Antoni Guinó admet que en les últi­mes set­ma­nes ha bus­cat “alter­na­ti­ves” a l’alcalde, Josep Maria Ciu­rana (Acord per Maçanet-Inde­pen­dents de la Selva). “Ho he pro­vat tot.” Guinó va voler fer fora el seu soci de govern mit­jançant una moció de cen­sura. Guinó havia cedit l’alcal­dia a Ciu­rana el maig del 2017, fruit del pacte de govern del 2015.

El pri­mer tinent d’alcalde recorda que la gestió d’AM –tant en aquest man­dat com en un tri­par­tit ante­rior– ha estat nega­tiva per a Maçanet. No veu gens clara, entre altres coses, la volun­tat de l’equip de govern d’apro­var una relació de llocs de tre­ball “amb la fina­li­tat d’incloure per­so­nes que no han estat con­trac­ta­des”.

Amb experiència a l’Ajun­ta­ment des del 1987 –ha estat alcalde durant vint anys–, Guinó no és par­ti­dari que l’Ajun­ta­ment es quedi la xarxa d’aigua de Resi­den­cial Park. “Podria dur a la fallida de l’Ajun­ta­ment. Això no es pot assu­mir. És millor que hi hagi un explo­ta­dor per a un període llarg, 30 o 40 anys.”

Guinó ha jus­ti­fi­cat la nega­tiva de tres regi­dors de CiU a incor­po­rar tres emple­ats a l’Ajun­ta­ment, una pro­posta de l’àrea d’inter­venció de l’any pas­sat. “Allò sig­ni­fi­cava 200.000 euros de més”. En aque­lla pro­posta hi esta­ven d’acord, però, dos altres regi­dors de CiU.

L’exse­cretària

L’exbat­lle ha lamen­tat que l’Ajun­ta­ment pres­cindís el mes pas­sat de l’ante­rior secretària al cap de dos mesos d’haver cobert la plaça vacant. El con­sis­tori va incor­po­rar el 26 de novem­bre del 2018 la secretària després d’haver superat un con­curs d’opo­sició. L’emple­ada va ocu­par la plaça de secretària a jor­nada com­pleta de manera interina perquè la seva plaça només la pot ocu­par una secretària habi­li­tada esta­tal. Dues set­ma­nes després d’incor­po­rar-se, el con­sis­tori va rebre –el 14 de desem­bre– la pro­posta d’una fun­cionària habi­li­tada esta­tal per ocu­par el seu lloc. El con­sis­tori va deci­dir fer el canvi amb un decret de Ciu­rana, el 15 de gener.

LA FRASE

S’intentarà aprovar la relació de llocs de grups de treball per incloure-hi persones que no han estat contractades

Antoni Guinó
PRIMER TINENT D’ALCALDE

Continue reading

09febr. 2019

 

CAP DE LLISTA A LES ELECCIONS DE MAIG

El passat 8 de Febrer va resultar elegit per unanimitat dels membres de l’agrupació independent  Acord per Maçanet en Josep Mª Ciurana Planas com a cap de llista a les properes eleccions municipals de Maig.

Amb aquesta ja seran cinc les comeses electorals en que ha participat Acord per Maçanet i que li han donat al llarg dels anys un total de 12 regidors i dues alcaldies. La fortalesa del suport dels electors que es distribueixen per tot el municipi, tant del nucli  com també i, de manera destacada al medi rural i urbanitzacions,  han fet d´Acord per Maçanet una força decisiva de govern.

El partit encara amb la il·lusió d´un fort suport ciutadà el repte de revalidar la tasca de govern començada per en Josep Mª Ciurana en l’ultima legislatura i que s’ha concretat principalment en:

  • La renovació del cos tècnic municipal que avui dia ja podem dir que està finalitzat
  • La creació de la policia
  • L’expropiació de la xarxa d´aigua de Residencial Park
  • La construcció del nou magatzem de la brigada.

El militants del grup van  revalidar les actuacions dels seus regidors  en l´ultima legislatura i van donar la benvinguda als nous membres del grup.

El partit mantindrà  la seva vinculació al moviment d´Independents per la Selva amb els que han participat des del primer dia a la seva fundació i del que en formen part de l’executiva.

 

 

03febr. 2019

AMB LA NEVADA DEL 2018 ES VA IMPLANTAR EL PROGRAMA NEUCAT A MAÇANET

  • OBJECTIU MILLORAR LA MOBILITAT DE LES PERSONES
  • PREVENIR RISCOS EN ELS ACCESOS PRINCIPALS DELS DIFERENTS NUCLIS DE POBLACIÓ.

 

28gen. 2019

 

  • S’HA ANAT EQUIPANT ALS VIGILANTS DE LA INDUMENTÀRIA NECESSÀRIA PER QUAN SIGUIN POLICIA MUNICIPAL, ALHORA QUE TAMBÉ S’HAN EQUIPAT ELS VEHICLES.

 

  • EL COST ECONÒMIC DEL PAS DE VIGILANTS A POLICIA MUNICIPAL SERÀ MÍNIM I TOTALMENT ASSUMIBLE.

 

28gen. 2019

IBI

Per tal d’involucrar els diferents municipis en la gestió i conservació del seu patrimoni natural s’està desenvolupant una iniciativa que permet als ajuntaments disposar d’un petit fons anual per a destinar a projectes de conservació i millora del medi ambient.
Aquesta iniciativa consisteix en l’afectació del 0,5% de l’IBI per a la conservació de la biodiversitat i el medi natural del municipi, i començà el 2014 a Maçanet de la Selva.
Des de llavors s’hi han adherit Santa Coloma de Farners (2016), Vilobí d’Onyar (2017), Riudellots de la Selva (2017), i les Planes d’Hostoles (2018). En el marc d’aquesta iniciativa s’han realitzat diversos projectes des de la instal·lació de caixes niu, la creació de basses o la realització de tallers educatius i de sensibilització ambiental.

https://www.fundacioemys.org/inici/conservacio/

 

31ag. 2018

UN ANY D’ALCALDIA

agost 31, 2018 Opinió

Al maig va fer un any que en Josep Maria Ciurana és alcalde. Acord per Maçanet ha demostrat un cop més la seva vocació de govern fins a la màxima responsabilitat possible i assumint nous reptes. Estar al capdavant de l’alcaldia ens permet donar un impuls més fort als projectes que s’han presentat : creació de la Policia Local, projecte de nou magatzem municipal, reordenació de la zona esportiva… Projectes que Acord per Maçanet feia molt temps que volia impulsar. Hem assumit la part més difícil de la gestió de l’aigua de Residencial Park.
Volem fer esment a que ja és d’aplicació las nova llei de contractació pública. El resultat serà un ajuntament més transparent i efectiu. Tot porta el seu temps el que és important és iniciar els projectes i que vagin endavant. Acord per Maçanet és un partit amb vocació de govern, i no per fer discursos i mocions des de l’oposició. Acord per Maçanet dóna suport incondicional al nostre alcalde i regidors per haver demostrat la seva capacitat de gestió i dedicació al poble.

Per continuar llegint http://acordpermassanet.org/Butlleti.pdf